Pokemon X & Y: Mega Garchomp, Mega Mewtwo & New Fossil Pokemon